Home » ระบบมาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบมาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

by wpadmin
155 views
1.ระบบมาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรฐาน ISO 9001 ระบบที่ช่วยให้องค์กรเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ISO 9001 นั้นเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ปัจจุบัจหลายองค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่องจากเป็นที่ยอมรับในการทำธุรกิจหรือการค้าขายกรณีที่เราต้องการจะทำการข้อสัญญาต่างๆ ในการให้บริการหรือรายละเอียดการบริการ iso 9001 นี้จะช่วยให้คู่ค้าของเรานั้นเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าบริษัทของเรานั้นมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือในขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน

ข้อกำหนด ของ ISO 9001 มีอะไรบ้าง

1. ขอบเขต ( scope)

2. การอ้างอิง (normative reference)

3. คำศัพท์ และความหมาย (term and definitions)

4. บริบทองค์การ (context of organization)

 • ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its context)
 • ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Understanding the needs and expectations of interested parties)
 • การระบุขอบข่ายการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ (Determining the scope of the quality management system)
 • ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system and its process)

กำหนดให้องค์กรที่จะนำมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับใหม่มาประยุกต์ใช้ ต้องรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรของตัวเองเสียก่อน โดยการมองผ่านประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรทั้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเอง หรือมาจากภายนอก รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานขององค์กร ก่อนที่จะทำการกำหนดขอบเขตในการจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO 9001 และวางระบบการทำงานแบบการมองเป็นแบบกระบวนการ (Process Approach) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนด (Strategic Direction) และข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001 ที่องค์กรสามารถนำไปปฎิบัติได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้จริงต่อไป

2.ข้อกำหนดนี้ระบุให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการ

5. การนำองค์การ (leadership)

 • การนำองค์กรและความมุ่งมั่น (Leadership and commitment)
 • นโยบายคุณภาพ (Quality policy)
 • บทบาท ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร (Qraganizational roles responsibilities and authorities)

ข้อกำหนดนี้ระบุให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001 ให้มากขึ้น โดยผ่านการนำองค์กร (นำดีๆ ทิศทางชัดเจน สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน องค์กรก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี แต่กลับกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตรงกันข้ามนะค่ะ เพราะผู้บริหารคือหัวใจและมันสมองขององค์กร)

การกำหนดนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ/งานขององค์กร จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ทุกคนที่ทำงานให้กับองค์กรเห็นถึงทิศทางที่องค์กรต้องการจะไป และสามารถแปรไปสู่การทำงานในงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับระบบการทำงานที่ได้วางไว้จากข้อกำหนดข้อที่ 4 ด้วยค่ะ

3.องค์กรต้องมีการพิจารณาถึงประเด็นของความเสี่ยงและโอกาส

6. การวางแผน (planning)

 1. การระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
 2. วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการวางแผนเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (Quality objective and planning to achieve them)
 3. การวางแผนสำหรับการเปลื่ยนแปลง (Plaining of changes)

ถือเป็นข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับใหม่ที่ต้องให้ความสนใจเนื่องจากมีประเด็นของข้อกำหนดที่สำคัญแยกออกมา 2 เรื่อง (ที่ไม่เหมือนในมาตรฐาน ISO 9001:2008)

คือ องค์กรต้องมีการพิจารณาถึงประเด็นของความเสี่ยงและโอกาสที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรว่ามีประเด็นไหนบ้างที่มีนัยสำคัญ แล้วนำประเด็นนั้นมาพิจารณาหาวิธีการในการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นในการที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้การดำเนินงานขององค์กรมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น รวมถึงการวางแผนรองรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพยังคงเหมือนเดิมค่ะ ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจาก ISO 9001:2008

7. การสนับสนุน (support)

 • ทรัพยากร (Resources)
 • ความสามารถ (Competence)
 • ความตระหนัก (Awareness)
 • การสื่อสาร (Communication)
 • สารสนเทศที่เป็นเอกสาร (Documented Information)

ข้อกำหนดนี้จะมุ่งเน้นถึงการเตรียมทรัพยากร เช่น บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน การสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือวัด ความรู้ขององค์กร เป็นต้น

ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานในแต่ละกระบวนการให้มีความพร้อม รวมถึงความสามารถและความตระหนักของบุคลากรที่จะส่งผลต่อการปฎิบัติงานโดยตรง ระบบการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานทั้งภายในและภายนอกต้องชัดเจน และต้องมีสารสนเทศที่เป็นเอกสาร (ซึ่งเป็นได้ทั้งเอกสารที่ใช้สื่อในการปฎิบัติงาน เช่น Procedure Work Instruction Form บันทึกต่างๆ ที่ผู้ที่รู้จักระบบ ISO รู้จักกันดีว่าต้องมีนะคะ)

ประเด็นที่เพิ่มเติมในข้อนี้อยู่ที่ “ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge)” ที่องค์กรที่เคยผ่านระบบ ISO 9001:2008 ต้องทำเพิ่มค่ะ (หาให้ได้ว่าอะไร คือ ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร แล้วดำเนินการจัดเก็บ และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนำความรู้นั้นไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

8. การปฏิบัติการ (operation)

 • การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ (Operational Planning and control)
 • ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์แและบริการ (Requirements for products and services)
 • การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and development of products and services)
 • การควบคุมกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก (Control of externally provided processes, products and services)
 • กระบวนการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ (Production and service provision)
 • การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ (Release of products and services)
 • การควบคุมผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Control of nonconforming outputs)

เป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร ที่ประกอบไปด้วยการระบุข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรต้องทราบว่าลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร มีการทบทวนและสื่อสารความต้องการของลูกค้าไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร

จากนั้นก็เป็นข้อกำหนดในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ แล้วจึงเข้าสู่ข้อกำหนดการควบคุมการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกที่แต่เดิมในมาตรฐาน ISO 9001:2008 ใช้เป็นการจัดซื้อ

จากนั้นก็จะเป็นข้อกำหนดในเรื่องของกระบวนการที่ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่เพิ่มในเรื่องของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าที่องค์กรต้องพิจารณาระบบรองรับด้วยค่ะ ที่เหลือก็เป็นข้อกำหนดเดิมๆ ที่เคยมีในมาตรฐาน ISO 9001:2008 คือ การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ และการควบคุมผลผลิตและของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

9. การประเมินสมรรถนะ (performance evaluation)

 • การตรวจติดตาม การวัด การวิเคราะห์และการประเมินผล (Monitoring measurement analysis and evaluation)
 • การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)
 • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management review)

เป็นข้อกำหนดถึงเรื่องการติดตามตรวจ การวัด การวิเคราะห์และการประเมินผลทั้งในเรื่องของระบบ กระบวนการและความพึงพอใจของลูกค้า การตรวจประเมินภายในที่จะประเมินถึงสถานะของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรว่ามีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงให้มีระบบการทำงานที่ดีขึ้น

สุดท้ายจะเป็นข้อกำหนดในเรื่องของการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ที่ผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับการวางระบบที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้จากข้อกำหนดข้อที่ 5 ว่าองค์กรได้ตรงตามที่ต้องการหรือไม่จะได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมต่อไป

10. การปรับปรุง (improvement)

 • บททั่วไป (General)
 • สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไข (Nonconformity and corrective action)
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่เปิดให้คุณอ่านได้ฟรี! พร้อมอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อ